با اسکریپت خاموش پیش ما گر می آیی فکر نکن زرنگی !!هواست باشه که پنالتی نشی !!