بنابراین گزارش در طرح شماره ۱، حداقل مبلغ مانده برای افتتاح حساب ۱۶۰ میلیون ریال؛ معادل ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته ‌شده است. این مبلغ باید حداقل به مدت یک ماه نزد بانک سپرده شود. نرخ سودی که به این سپرده تعلق خواهد گرفت ۱۰ درصد است و به ازای هر ۱۸۲ میلیون ریال، یک سهم اوراق گواهی مسکن به‌صورت ماهانه به فرد داده خواهد شد. در طرح شماره ۲ نیز حداقل مبلغ مانده برای افتتاح حساب نزد بانک همان ۱۶۰ میلیون ریال،‌ معادل ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده که باید دست‌کم به مدت سه ماه نزد بانک سپرده شود. نرخ سودی که به این سپرده تعلق می‌پذیرد ۱۲ درصد است و حداقل مبلغ سپرده برای دریافت یک سهم اوراق به‌صورت ماهانه، ۲۲۳ میلیون ریال است. در طرح شماره ۳؛ حداقل مبلغ سپرده نزد بانک، ۵۰ هزار ریال است و نرخ سود این سپرده‌ها نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

مطالعه این مقاله
تا اطلاع ثانوی نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد+ سند

منبع : دنیای اقتصاد